Birou Individual Notarial LUNGU Fulga-Carmen-Garofița

Contract de Vânzare-Cumpărare

NOȚIUNE

Contractul de vânzare-cumpărare, este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun (preucm și un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept) în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

ACTE NECESARE

 • Acte de identitate vânzători și cumpărători;
 • Acte de proprietate imobil(ex: contract de vânzare-cumpărare; certificat de moștenitor; contract de donație; sentință de partaj etc.);
 • Certificat de atestare fiscală din care să reiasă că vânzătorii au achitate la zi obligațiile fiscale pe anul curent. ATENȚIE documentul este 30 de zile de la data emiterii. Certificatul se obține de la Direcția de Impozite și Taxe Locale pe raza căruia se află imobilul (locul unde se achită anual impozitul); În situația în care sunt mai mulți coproprietari, trebuie obținut certificatul de atestare fiscală pentru toți proprietarii;
 • Documentație cadastrală (încheiere de intabulare; releveu; plan de amplasament; etc.);
 • Extras de carte funciară pentru autentificare - se obține prin notariat;
 • pentru apartamente: adeverință de la asociația de proprietari din care să reiasă că sunt plătite la zi cheltuielile de întreținere;
 • pentru apartamante: certificatul de performanță energetică;
 • În cazul terenurilor: adeverință din care să reiasă faptul că terenul este sau nu arendat;
 • În cazul terenurilor extravilane: procedura prealabilă conform Legii nr.17/2014.

COSTURI

Costurile implicate de autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare sunt:

Pentru VÂNZĂTOR:

 1. Tariful ANCPI perceput pentru extrasul de carte funciară pentru autentificare, conform Ordinului 371/2007 (40LEI sau 200LEI în regim de urgență);
 2. Impozitul pe Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, conform Art.111 Cod Fiscal (Legea nr.227/2015).

Pentru CUMPĂRĂTOR:

 1. Onorariul perceput pentru autentificare, conform O.M.J. 46/C/2011 - Anexa nr.2, I;
 2. Tariful ANCPI pentru intabularea dreptului de proprietateconform Ordinului 371/2007.

ETAPE

Pentru a putea proceda la autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare, în primul rând trebuie să se prezinte la biroul notarial vânzătorul(și cumpărătorul), pentru a putea fi studiate documentele de proprietate, precum și pentru stabilirea detaliilor contractului (data finalizării, prețul vânzării, termenul de predare al imobilului etc.).

Proprietarul completează o cerere pentru ca biroul notarial să poată solicita Biroului de Carte Funciară competent extrasul de carte funciară pentru autentificare. Acest document se eliberează în termen de două zile de la data înregistrării cererii, iar în regim de urgență se eliberează în ziua următoare. Extrasul are termen de valabilitate 10 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii, perioadă în care se poate încheia contractul.

În ziua stabilită de comun acord între notar, vânzător și cumpărător, părțile se prezintă la biroul notarial, unde este citit contractul, se stabilește forma finală a acestuia și se semnează de către părți.

După semnare, notarul transmite contractul pentru a se intabula în cartea funciară, iar la sosirea Încheierii de intabulare, este contactat cumpărătorul pentru a se stabili modalitatea de transmitere a originalului.